Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
19-05-2020 13:30
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kortenaken | 3470 Kortenaken, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Dirk Appeltants
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Contenu bref
Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021
Description
Description
Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. Niet van toepassing;

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. Niet van toepassing.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing