Avis de marché

asbestverwijdering van 20 stookplaatsen wijk Verregat te Laken

Travaux
Date publication
25-07-2018
Date limite
10-09-2018 10:00
Estimation de la valeur totale
250000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Comensia cvba | 1080 Brussel, BE | Logement et équipements collectifs | cvba Comensia, De Koninckstraat 40 b24 te 1080 Brussel
Codes sujets (CPV)
45262660 - Travaux de désamiantage
Contenu bref
Ter voorbereiding van de renovatie van de stookplaatsen in de gebouwen dienen
bepaalde asbesthoudende materialen verwijderd. De werken omvatten het verwijderen van asbesthoudende plaasterisolatie aan leidingen/expansievaten en het
verwijderen van asbesthoudende remschoenen van de liftinstallaties.
Description
Description
Ter voorbereiding van de renovatie van de stookplaatsen in de gebouwen dienen
bepaalde asbesthoudende materialen verwijderd. De werken omvatten het verwijderen van asbesthoudende plaasterisolatie aan leidingen/expansievaten en het
verwijderen van asbesthoudende remschoenen van de liftinstallaties.
Durée
240 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45262660 - Travaux de désamiantage
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een
officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In
dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte
het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de
bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving
en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie
op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van art. 3, eerste lid, 2°, van de wet
van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in
de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord
kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte:
 op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich
ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen
een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de
opdracht).
De inschrijver beschikt over de vereiste erkenning als bedrijf voor werken van afbraak of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten. De wettelijke
basis voor deze erkenning is boek VI, titel 4, Erkenning van asbestverwijderaars, van
de codex over het welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg).
Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR
truck tower-crane sharing