Avis de marché

Proefsleuven archeologie en nutsleidingen omgeving Schijnpoort te Antwerpen

Travaux
Date publication
25-03-2015
Date limite
04-05-2015 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel | 2000 Antwerpen, BE | Organisme de droit public
Codes sujets (CPV)
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45112100 - Travaux de creusement de tranchées
45112400 - Travaux d'excavation
45112450 - Travaux d'excavation sur sites archéologiques
45112600 - Déblai-remblai
71355200 - Services d'arpentage cadastral
Contenu bref
De opdracht kadert in het archeologisch en technisch vooronderzoek (sleuvenonderzoek) voor de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Deze voorbereidende werken bestaan uit:
• De heraanleg van de Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en de Schijnpoortweg, inclusief de heraanleg van de afwateringsleidingen van de R1 en de aanleg van de Schijn-Scheldeverbinding in deze rijweg.
• De heraanleg van meerdere Aquafin-collectoren in de zone tussen Schijnpoortweg – Noordersingel – Turnhoutsebaan met aansluiting op de RWZI Deurne, inclusief doorpersingen onder de R1.
• De heraanleg van het Groot Schijn, deels in open loop en deels ingekokerd, in de zone Ten Eekhove tot aan het Albertkanaal en de bouw van een nieuw vijzelgemaal en een nieuwe “MIVA”-overstort.
• Aanpassen van de bestaande leidingenkoker nr10 ter hoogte van de Turnhoutsebaan.
• Aanleg van nieuwe leidingenkokers ter hoogte van de Schijnpoortweg en ter hoogte van de Groenendaallaan door middel van doorpersingen.
• Wegeniswerken, aanleg tijdelijke parking en herinrichten van publieke ruimte.
De huidige opdracht omvat het uitvoeren van proefsleuven in het kader van archeologisch vooronderzoek en onderzoek naar de ligging van (nuts)leidingen en ondergrondse constructies en kunstwerken en dit voor het geheel van de voorbereidende werken Oosterweelverbinding.
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van (beschoeide) sleuven ten behoeve van sonderingen van nutsleidingen, ondergrondse constructies en kunstwerken en van ondergrondse archeologische restanten, inclusief opmetingen. Dit alles met inbegrip van opbraak- en herstellingswerken, signalisatie, werfinstallaties en werfafsluitingen, graafwerken en dempen, opmeting, rapportage met foto’s en getekende snedes in de sleuven en plaatsbeschrijvingen voor en na de werken.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door een bankverklaring, opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 KB Plaatsing 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie:
een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit voor minimum drie werken zijn ervaring in de bedoelde materie – sleuvenonderzoek in het kader van archeologisch vooronderzoek of onderzoek naar nutsleidingen en ondergrondse constructies - moet blijken. De vermelde werken moeten gestaafd worden met ondertekende getuigschriften van goede uitvoering die vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en dat ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C, G
truck tower-crane sharing