Avis de marché

ROESELARE: Infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Roeselare West

Travaux
Date publication
31-03-2015
Date limite
07-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
W.V.I. | 8310 Assebroek, BE | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
ROESELARE: Infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Roeselare West
- bouwen van rioolleidingen en inspectieputten met toebehoren
° gresbuizen 250mm
° ongewapende betonbuizen 400mm, 500mm, 600mm, 800mm
° gewapende betonbuizen 900mm, 1000mm, 1200mm
- bouwen van constructies in gewapend beton (stuwen + kopmuren)
- bouwen van pompputten (P1 en P2)
- aanleggen van persleidingen 75mm
- aanleggen van cementbetonverhardingen, bitumineuze verhardingen, grasbetontegels en steenslagverharding
- plaatsen van trottoirbanden, kantstroken, watergreppels
- plaatsen van een oprit (brugdek) boven de grachten
- aanleggen van een bufferbekken/wadi's, buffergracht en langsgrachten met beschermingswerken
- plaatsen van verkeerslichten
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
kopie getuigschrift erkenning categorie C en/of ondercategorie C1 in klasse 7
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

de opdracht bestaat uit één vast en één voorwaardelijk gedeelte (zie bestek)
truck tower-crane sharing