Concession de travaux publics

Ondergrondse openbare parking gelegen Poelaertplein (1000 Brussel) – Uitbreiding van de parking - Concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de bouw, het beheer en de exploitatie. Oproep tot kandidatuurstelling.

Travaux
Date publication
12-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Grondregie Stad brussel | 1000 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Het project beoogt de uitbreiding van de momenteel bestaande ondergrondse publieke parking onder het Poelaertplein. De huidige parking wordt beheerd door INTERPARKING, dat eigenaar is van de gebouwen en erfpachter bij de Stad voor de ondergrond tot 31 mei 2066.
Deze uitbreiding heeft tot doel de Grote Zavel te ontlasten en te bevrijden van de bovengrondse parking.
Met dat doel wil het stadsbestuur een oproep richten naar private projectontwikkelaars voor een uitbreiding van de bestaande ondergrondse publieke parking onder het Poelaertplein, waarbij de nieuwe gebouwen eigendom zullen zijn van een projectontwikkelaar en de ondergrond die nodig is voor deze uitbreiding, door de stad in erfpacht zal worden gegeven.
De voetgangerstoegangen naar deze uitbreiding moeten zich zo dicht mogelijk bij de Grote Zavel bevinden.
Er moet een dynamische signalisatie worden voorzien die bezoekende automobilisten van bij hun aankomst in het gebied begeleiden, aangezien de parkeergelegenheid aan de oppervlakte op de Grote Zavel zal beperkt worden tot enkele plaatsen voor de omwonenden en voor kortparkeren (voornamelijk leveranciers)
truck tower-crane sharing