Avis de marché

Kleine herstellingen in asfalt - Lastenboek 20-046 TPOW - Opdracht door onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Raming: 238.000,00 EUR HTVA - Goedkeuring van de voorwaarden en de gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §4, al.1 van de Nieuwe gemeentewet

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
04-05-2020 09:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Anderlecht | 1070 Brussel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233142 - Travaux de réparation de routes
Contenu bref
Kleine herstellingen in asfalt - Lastenboek 20-046 TPOW - Opdracht door onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Raming: 238.000,00 EUR HTVA - Goedkeuring van de voorwaarden en de gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §4, al.1 van de Nieuwe gemeentewet
Description
Description
Kleine herstellingen in asfalt.
Durée
18 mois
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een lijst van de voornaamste werken die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De werken worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van werken voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Eventuele minimumeisen: 1. Minimaal twee prestatiecertificaten voor een minimumbedrag per certificaat van 100.000,00 EUR BTWI Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), klasse 2.
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing