Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Rectificatif

Raamovereenkomst voor de vernieuwing of uitbreiding van sommige elektrische en HVAC installaties in het station en het complex DELTA.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17424
Postadres
Vooruitgangsstraat, 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
M. Christophe Cordy
Telefoon
+322 2042934
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367175

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de vernieuwing of uitbreiding van sommige elektrische en HVAC installaties in het station en het complex DELTA.

Referentienummer: DITP-DIOV BM CSC-BB 1441-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.De bestaande aanneming heeft als voorwerp de noodzakelijke werken en leveringen voor de uitvoering van laagspanning.Het gaat onder andere over:- De levering, installatie, aansluiting en indienststelling van de elektrische laagspanningsuitrustingen;- het vervangen van de bestaande verlichting door een efficiënte verlichtingsinstallatie (LED); - het plaatsen van op één punt gerichte verlichtingstoestellen- de vernieuwing van al de verdeel- en elektrische schakelborden;- de kleine herinrichtingen van lokalen (metselwerk);- de vernieuwing van alle H.V.A.C. installaties;- de vernieuwing van al de stroombekabelingen voor de primaire en secundaire distributie van de elektrische installatie;- de vernieuwing van het gehele kabelondersteuningssysteem (ladders, kabelbruggen, kabelmanden, enz.);- het groeperen van al de koudeproductie-installaties;Op aanvraag van de aanbestedende overheid, kunnen deze werken in diverses delen van het complex Delta. De inschrijver houdt met dit aspect rekening in zijn offerte.De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de noodzaak de voorzetting van de dienst te verzekeren et de toegankelijkheid van de lokalen van het complex te respecteren (zie artikel 79 – Organisatie van de bouwplaats van dit bestek).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-505518

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-088464

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
26-05-2020 10:00
Te lezen:
25-06-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
26-05-2020 10:00
Te lezen:
25-06-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat: - 1. Naar aanleiding van de huidige situatie ‘COVID-19’ is de datum van het verplichte bezoek vastgesteld op vrijdag 22 mei 2020 om 9.00 uur. - Tijdens dit bezoek zijn de volgende voorzorgsmaatregelen van toepassing: - - Slechts één persoon per inschrijver (bedrijf of vereniging) is bevoegd om het bezoek uit te voeren. - De Inschrijvers dienen vooraf een e-mail te sturen naar [email protected] om hun aanwezigheid te bevestigen. - De inschrijvers zijn uitgerust met de verplichte PBM's, d.w.z. een fluorescerende kazuifel, veiligheidsschoenen en een zichtbare badge van hun bedrijf. - De inschrijvers zijn uitgerust met beschermingsmaskers (naar keuze in stof of chirurgisch type) en handschoenen. Ze brengen hun hydro-alcoholische gel mee als dat nodig is. - Het bezoek aan het gebouw zal plaatsvinden met inachtneming van de regels voor sociale afstand. De krappe ruimtes zullen daarom voor maximaal één tot twee personen tegelijk toegankelijk zijn. - De vertegenwoordiger van de adjudicator kan bij dit bezoek personen uitsluiten die zich niet houden aan de hierboven vermelde instructies en aan de instructies die tijdens het bezoek zijn gegeven, ten nadele van de inschrijver en zonder afbreuk te doen aan de Adjudicator. - 2. de ontbrekende TECHNISCHE BIJLAGE "HVAC 03" wordt vandaag aan het dossier toegevoegd. - 3. de datum van de opening van de offertes wordt uitgesteld tot donderdag 25 juni 2020 om 10.00 uur. - De opening van de offertes voorzien op 26 mei 2020 wordt daarom uitgesteld tot 25 juni 2020 om 10.00 uur. - BELANGRIJK: - In de bij zijn offerte te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van dit verbeterend bericht.