Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Avis de marché simplifié

A0018095 - Brugge, debietsregeling op effluentaftak naar zijdelings vaartje

A0018095 - Brugge, debietsregeling op effluentaftak naar zijdelings vaartje
Het is in deze opdracht de bedoeling dat er een debietsmeting en regelbare klep gebouwd wordt op een ondergrondse effluentleiding (dia 600). Om de meting en regelklep bereikbaar te maken, dient er een kelder gebouwd te worden rondom de reeds bestaande leiding. Dimensies van het “gebouw” minimaal 3m x 3m x 2.1m inwendig. Onderkant buis zit +/- 1.4m diep onder het maaiveld.


Datum van verzending van deze aankondiging
27-04-2020
Publicatiedatum
27-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Jan Eeckhout
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373638