GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatif

DILBEEK - Nieuwbouw secundaire school - DESIGN & BUILD

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
0850.036.635_16739
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27909681
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370039

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DILBEEK - Nieuwbouw secundaire school - DESIGN & BUILD

Referentienummer: GO!-50801/09904001/2020/4297/HR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214220 - Bouwen van middelbare school

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw secundaire school voor 180 leerlingen. De bouwsite is gelegen te Kasteelstraat 76, 1700 Dilbeek (bouwzone gelegen aan d'Arconatistraat).Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer. Tijdens de uitvoering wordt indicatief een aantal mijlpaalbetalingen voorzien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508972

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zoals werd aangegeven in de Selectieleidraad onder “1.2 Vragen betreffende de Selectieleidraad” werd, via de toepassing van E-procurement, het forum opengesteld voor deze overheidsopdracht. Hierop werden onderstaande vragen gesteld door de markt. Daar de aanbestedende overheid bij deze overgaat tot de rectificatie van de inhoud van het forum, maakt deze integraal deel uit van de Selectieleiddraad, zoals op voorhand werd aangegeven. Het forum werd inmiddels gesloten.