Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Heulebeekvallei | Natuurtechnische en recreatieve inrichting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
08-04-2020
Date limite
12-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Tessa Dumortier
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45112700 - Travaux d'aménagement paysager
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45221100 - Travaux de construction de ponts
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
Contenu bref
De opdracht voor werken omvat:
 rooien van bomen
 uitgraven poelen en verlaging thv de monding van de bypass
 ophogen en modeleren van 2 speelheuvels
 aanleg van paden: pad in porfiersteenslag, gefundeerd graspad, natuurlijke graspaden
 aanplantingen van streekeigen bosgoed en bomen
 plaatsen van speeltoestellen in de centrale speelzone
 aanleg brug over de Heulebeek
 aanleg van een platform
 aanleg van een betonnen trap
 inrichten van begrazingsblokken
De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties.
Description
Description
De opdracht voor werken omvat:
 rooien van bomen
 uitgraven poelen en verlaging thv de monding van de bypass
 ophogen en modeleren van 2 speelheuvels
 aanleg van paden: pad in porfiersteenslag, gefundeerd graspad, natuurlijke graspaden
 aanplantingen van streekeigen bosgoed en bomen
 plaatsen van speeltoestellen in de centrale speelzone
 aanleg brug over de Heulebeek
 aanleg van een platform
 aanleg van een betonnen trap
 inrichten van begrazingsblokken
De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties.
Durée
90 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45221100 - Travaux de construction de ponts
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie minimumeisen
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
Au minimum
2. de ondertekende bankverklaring

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. een kopie van het certificaat European Tree Worker of ISA Certified Arborist
Au minimum
1. minstens 2 gecertificeerde boomverzorgers
Vereiste erkenning: E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 3
F (Metaalconstructies), Klasse 3
G (Grondwerken), Klasse 3
Indien de inschrijver niet beschikt over een ondercategorie G3 (Beplantingen) voor de groenwerken moet een onderaannemer ingezet worden die beschikt over deze erkenning voor de aanleg en onderhoud van de beplantingen. Deze onderaannemer en zijn erkenning moet kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving.
De erkenning als aannemer volstaat inzake kwalitatieve selectie.
truck tower-crane sharing