Ruilverkavelingscomité Willebringen
Rectificatif

Ruilverkaveling Willebringen: wegen deel 3

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ruilverkavelingscomité Willebringen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC, Diestsepoort 6 bus 74
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stijn Sempels
Telefoon
+32 14258323
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlm.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ruilverkaveling Willebringen: wegen deel 3

Referentienummer: VLB/2019/RVK30003_015/01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-526975

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het ontbrekende plan "deur bunker" werd opgeladen in E-notification.