Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Wegenis- en rioleringswerken aan de Della Faillestraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
06-05-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kruisem | 9770 Kruisem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Peter Martens
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Wegenis- en rioleringswerken aan de Della Faillestraat
Description
Description
Wegenis- en rioleringswerken aan de Della Faillestraat
Durée
90 jours
Codes de région (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Critères d'attribution
Prix: 55
Qualité: Interventietijd - Interventietijd
Qualité: Plan van aanpak "minder hinder" - Plan van aanpak "minder hinder"
Qualité: Uitvoeringstermijn - Uitvoeringstermijn
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie bestek
Au minimum
1. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de volgende documenten:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. zie bestek
Au minimum
1. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
- een overzicht van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
- studie- en beroepskwalificaties van de verantwoordelijken (projectleider en werfleider) voor de leiding van de werken;
- een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaar;
- een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing