Avis de marché

heraanleg voetpaden 2015

Travaux
Date publication
26-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Moorslede | 8890 Moorslede, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233253 - Travaux de revêtement de chemins piétonniers
Contenu bref
De hierbij bedoelde aanneming heeft tot doel het vernieuwen van de voetpaden te Moorslede, namelijk:
1) Van Eycklaan in Moorslede
2) Millesteenstraat in deelgemeete Dadizele (kant pare huisnummers)
3) deel Bakkerhoekstraat in deelgemeente Dadizele
4) deel Mandellaan in deelgemeente Dadizele
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* bewijs van erkenning
* De inschrijvers dienen hun financiële economische draagkracht aan te tonen d.m.v. de volgende referenties:
1) bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met opgave van het bedrag waardoor hij verzekerd is naar Belgische recht, en met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid;
2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in vergelijkbare diensten van de inschrijver over de laatste drie boekjaren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing