Stad Antwerpen
Rectificatif

Raamovereenkomst voor het afsluiten van leegstaande panden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Osman Kolčaković
Telefoon
+32 3384209
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350827

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het afsluiten van leegstaande panden

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2019_00907-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor het afsluiten vanleegstaande panden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-525874

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid wenst u hierbij te informeren dat de reeds gepubliceerde samenvattende opmeting vervangen worden door een AANGEPASTE versie, zie document '00907_samenvattende opmeting_AANGEPAST'. De voorgaande versie dient als onbestaande beschouwd te worden. Een potentiële inschrijver dient enkel rekening te houden met de aangepaste samenvattende opmeting.