Avis de marché

Onderhoud en dringende interventies in het ambtsgebied van district 2 Boven-Schelde.

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
25-05-2020 09:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | An De Waele
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
De opdracht heeft tot doel onderhoudswerken en dringende interventies uit te voeren op de waterlopen van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West in het district Boven-Schelde en hun aanhorigheden voor de duur van 1 jaar.
Description
Description
De opdracht heeft tot doel onderhoudswerken en dringende interventies uit te voeren op de waterlopen van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West in het district Boven-Schelde en hun aanhorigheden voor de duur van 1 jaar.
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:
1° Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd de afgelopen vier jaar (2016 – 2020, geen andere jaren) voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf een lijst van de relevante werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vier jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;
Minimaal worden 3 referenties opgegeven met elk een minimumwaarde van 800.000€, waarbij de inhoud van de opdracht minstens voor 50% waterbouwkundige werken omvat. Voor minstens één van deze referenties dienen de waterbouwkundige werken te bestaan uit werkzaamheden aan een sluis op een bevaarbare waterweg. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de overgemaakte lijst of de inschrijver op dit vlak voldoende ervaring heeft om de opdracht uit te voeren.
2° Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kaderpersoneel weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
3° een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver voor het realiseren van de opdracht beschikt,

De inschrijver dient minimaal over volgend materieel te beschikken:
VAREND MATERIEEL
- Ponton m draagvermogen tot 100 ton.
- Ponton m draagvermogen v 101 tot 400 ton.
- Ponton m draagvermogen v 401 tot 1.000 ton.
- Ponton m draagvermogen v min. 1001 ton.
- Zelfvarend werkponton m draagvermogen tot 250 ton.
- Zelfvarend werkponton m draagvermogen v min. 251 ton.
- Vaartuigen: duw - sleepboot m vermogen tot 120 kW.
- Vaartuigen: duw - sleepboot m vermogen tss 121 en 350 kW.
- Vaartuigen: duw - sleepboot m vermogen > 350 kW.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde werken rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken inschrijver alsook onderzoek te verrichten inzake de opgegeven referentieopdrachten bij andere entiteiten.
Technische bekwaamheid onderaannemer(s)
De onderaannemers dienen te voldoen aan de wetgeving inzake de erkenning van de aannemers voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.
Indien de inschrijver de opdracht uit hoofdstuk A1 en A2 voor meer dan 30 % wenst toe te vertrouwen aan eenzelfde onderaannemer, geldt bovendien dat deze onderaannemers, in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren, moeten voldoen aan de minimumeisen inzake technische beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd. De documenten die dit bewijzen worden bij de offerte gevoegd.
truck tower-crane sharing