Avis de marché

Zorgcampus Sint Jozef

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
05-06-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw | 2000 Antwerpen, BE | Éducation | Geert Van Kerckhoven
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Contenu bref
Voorliggend dossier betreft de Zorgcampus Sint-Jozef. Hieronder wordt verstaan: Een multi- functionele zorginstelling voor personen met een beperking (dagopvang, dagbesteding, verblijf, inter- naat, begeleiding, therapie en medische interventies): Heder; Een school voor Buitengewoon Basis Onder- wijs (BuBaO) voor 158 kinderen
met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/of een motorische beperking (type 4); En een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) voor 130 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/ of motorische beperking (type 4). Deze zorginstelling is momenteel gelegen aan de Galjoenstraat 2, Luchtbal, Antwerpen, maar zal ver- huizen in het kader van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.
De selectieleidraad (in bijlage) heeft betrekking op de eerste fase van de niet-openbare procedure, met name de kwalitatieve selectie.
Met deze selectieleidraad nodigt de Aanbestedende Overheid geïnteresseerde partijen uit om een Aanvraag tot Deelneming voor de Opdracht in te dienen.
De Selectieleidraad (in bijlage) strekt er enkel toe geschikte Kandidaten te selecteren die in de volgende fase van de gunningsprocedure uitgenodigd zullen worden om een Offerte in te dienen op grond van het Bestek dat enkel zal worden overgemaakt aan de geselecteerde Kandidaten.
De Selectieleidraad (in bijlage) beschrijft derhalve de eerste fase van de gunningsprocedure, namelijk de selectiefase.
In de tweede fase van de gunningsprocedure zullen de door de Aanbestedende Overheid geselecteerde Kandidaten worden verzocht een concrete Offerte voor de uitvoering van de Opdracht in te dienen.
De selectieleidraad (in bijlage) heeft tot doel nadere informatie te verschaffen naar aanleiding van de aankondiging van de niet- openbare procedure van de opdracht 'Zorgcampus Sint-Jozef'.
De selectieleidraad (in bijlage) moet de kandidaten tevens in staat stellen zich een concreet beeld te vormen van de werken die in de opdracht zijn vervat en zich, in het licht daarvan, te organiseren in een samenwerkingsverband of team.
Description
Description
Voorliggend dossier betreft de Zorgcampus Sint-Jozef. Hieronder wordt verstaan: Een multi- functionele zorginstelling voor personen met een beperking (dagopvang, dagbesteding, verblijf, inter- naat, begeleiding, therapie en medische interventies): Heder; Een school voor Buitengewoon Basis Onder- wijs (BuBaO) voor 158 kinderen
met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/of een motorische beperking (type 4); En een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) voor 130 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/ of motorische beperking (type 4). Deze zorginstelling is momenteel gelegen aan de Galjoenstraat 2, Luchtbal, Antwerpen, maar zal ver- huizen in het kader van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.
De selectieleidraad (in bijlage) heeft betrekking op de eerste fase van de niet-openbare procedure, met name de kwalitatieve selectie.
Met deze selectieleidraad nodigt de Aanbestedende Overheid geïnteresseerde partijen uit om een Aanvraag tot Deelneming voor de Opdracht in te dienen.
De Selectieleidraad (in bijlage) strekt er enkel toe geschikte Kandidaten te selecteren die in de volgende fase van de gunningsprocedure uitgenodigd zullen worden om een Offerte in te dienen op grond van het Bestek dat enkel zal worden overgemaakt aan de geselecteerde Kandidaten.
De Selectieleidraad (in bijlage) beschrijft derhalve de eerste fase van de gunningsprocedure, namelijk de selectiefase.
In de tweede fase van de gunningsprocedure zullen de door de Aanbestedende Overheid geselecteerde Kandidaten worden verzocht een concrete Offerte voor de uitvoering van de Opdracht in te dienen.
De selectieleidraad (in bijlage) heeft tot doel nadere informatie te verschaffen naar aanleiding van de aankondiging van de niet- openbare procedure van de opdracht 'Zorgcampus Sint-Jozef'.
De selectieleidraad (in bijlage) moet de kandidaten tevens in staat stellen zich een concreet beeld te vormen van de werken die in de opdracht zijn vervat en zich, in het licht daarvan, te organiseren in een samenwerkingsverband of team.
Durée
450 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
truck tower-crane sharing