Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - sloop Zutendaal Daalstraat 32 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Werken
Publicatie datum
30-04-2020
Deadline
25-05-2020 12:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Nieuw Dak cvba | 3600 Genk, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen | De heer Johan Max
Opdrachtcodes (CPV)
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Korte inhoud
sloop Zutendaal Daalstraat 32
Beschrijving
Beschrijving
sloop Zutendaal Daalstraat 32
Looptijd
120 dagen
Regiocode (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende attesten en documenten om de conformiteit aan te tonen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak schadevergoedingen eisen voor de geleden schade.
Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van een A4-formaat
Minimum vereisten
1. in orde met BTW en RSZ

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Minimum vereisten
1. recent attest 2019 - 2020
Vereiste erkenning: G5 klasse 1
truck tower-crane sharing