Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - IVBO - Wijkwarmtestation Duivekeet - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
20-07-2018
Date limite
19-09-2018 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
IVBO Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland | 8000 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Geert Dooms
Codes sujets (CPV)
45251200 - Travaux de construction de centrales de chauffage
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
45330000 - Travaux de plomberie
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Contenu bref
Huidige opdracht betreft de bouw en technische inrichting van een wijkwarmtestation in wijk Duivekeet in Brugge.
Description
Description
Huidige opdracht betreft de bouw en technische inrichting van een wijkwarmtestation in wijk Duivekeet in Brugge.
Durée
60 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45251200 - Travaux de construction de centrales de chauffage
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 25
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s
Au minimum
Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en de dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na de uitvoering van de opdracht.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Referentielijst gelijkaardige projecten laatste 3 jaar - met vermelding budget van de uitgevoerde werken
Au minimum
1. Minimaal 5 werken met budget > 75.000 EUR
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2
truck tower-crane sharing