Avis de marché

AF-8020-13-002: Renovatie van de stookplaats van sportcomplex "De Valkaart" te Oostkamp

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
24-04-2015 23:59
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Codes sujets (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
Onderhavige opdracht betreft de renovatie van de stookplaats van het sportcomplex De Valkaart te Oostkamp in het beheer van TMVW.
De opdracht omvat volgende werkzaamheden:
- Het vervangen van de bestaande verouderde stookinstallatie door performante moderne stookketels.
- De collector in de stookplaats, regeling en toebehoren worden vernieuwd;
- Integratie van een WKK om deels te voorzien in de thermische en elektrische behoefte;
- Integratie van een beheerssysteem en energiebeheer op de installatie;
- Het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de elektrische installatie;
- Het voorzien van noodzakelijke isolatie;
- Het leveren van de noodzakelijke indienststellingsdocumenten, keuringen en attesten.
De werkzaamheden dienen plaats te vinden gedurende de sluitingsperiode:
24 augustus 2015 tot 14 september 2015.
Description
Critères d'attribution
Qualité: inschrijvingsprijs - 70
Qualité: plan van aanpak - 15
Qualité: voorbereidings- en uitvoeringstermijn - 15
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- Erkenning
- Tevredenheidsattesten
Au minimum
- Categorie: D17; klasse volgens totaalbedrag van de ingediende offerte;
- Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens twee tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige werken (vernieuwen van HVAC-installaties in bestaande gebouwen, telkens met een minimum aannemingsbedrag van € 75 000 (excl. btw)) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur. De tevredenheidsattesten moeten verplichtend vermelden:
- Identificatie van de opdrachtgever;
- Naam en functie van de verantwoordelijke (van de opdrachtgever);
- Aard van de werken;
- Aannemingsbedrag;
- Plaats en datum van uitvoering.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij de opgegeven lijst van referenties navraag te doen omtrent de kwaliteit van de geleverde werken.
truck tower-crane sharing