Avis de marché

TV/2015/03/EP - Tijdelijke signalisatie

Services
Date publication
23-03-2015
Date limite
18-05-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Brussel - Departement Wegeniswerken | 1000 Brussel, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45233290 - Installation de panneaux de signalisation
Contenu bref
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als voorwerp het instellen van tijdelijke parkeerverbodzones en handelingen met betrekking tot het openen en sluiten van openbare ruimtes, gedurende 36 maanden.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de drie voornaamste opdrachten van diensten, die hij in de loop van de afgelopen drie jaar heeft verricht en die gelijkaardig zijn aan het voorwerp van de opdracht. Hij vermeldt daarbij het bedrag van de werken, de datum van uitvoering alsook de openbare of privé-bestemmeling.
Gaat het over diensten uitgevoerd voor de rekening van openbare autoriteiten, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte, als bewijs van goede uitvoering van de werken, de attesten, afgeleverd en getekend door betrokkene autoriteiten.
Indien het gaat over diensten uitgevoerd voor de rekening van privé-bestemmelingen, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte de attesten van deze bestemmelingen als bewijs van uitvoering van de diensten. Zo niet, kan hij zelf verklaren dat de diensten werden uitgevoerd.
De drie diensten samen hebben een jaarlijkse waarde van minstens 100.000,00 euro exclusief B.T.W.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover hij zal beschikken voor de uitvoering van de diensten (minstens het aantal voertuigen en het signalisatiematerieel dat hij dagelijks ter beschikking kan stellen);
Indien de inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten binnen het kader van de hierboven vermelde criteria inzake kwalitatieve selectie, dan bewijst hij dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen zal beschikken door het voorleggen van de verbintenis van deze entiteiten om hem dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
De inschrijver vermeldt steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht en welke entiteiten hij voorstelt.
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing