Avis de marché

Volledige restauratie van de voormalige hoeve «Felix De Boeck» en de herbestemming ervan.

Travaux
Date publication
24-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Drogenbos | 1620 Drogenbos, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
Volledige restauratie van de voormalige hoeve «Felix De Boeck» en de herbestemming ervan.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener wordt aangetoond door volgende referenties:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Ingevulde bankverklaring

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* De bekwaamheid van de dienstverlener wordt beoordeeld aan de hand van de met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.
De technische bekwaamheid van de dienstverlener wordt aangetoond door:
1° kwalificaties :
a) studiekwalificaties : diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerken;
b) beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuig-schriften;
2° de lijst van de restauratiewerken, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en
gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste
restauratiewerken.
Deze getuigschriften bevatten :
a) het bedrag van de restauratiewerken;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerken volgens de regels van
de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met
vermelding van de onderaannemer(s);
e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerken;
f) het verslag van het verloop van de restauratiewerken;
g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerken;
Aanvullend worden er twee referenties gevraagd met getuigschrift van goede uitvoering voor de restauratie van behangpapier en balatumbekleding (vloer).
3° een verklaring waarin behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerken en diensten.
4° Een verklaring van de dienstverlener, waarbij hij verklaart dat minstens wekelijks één van de projectverantwoordelijken de werfvergadering stipt zal bijwonen en bovendien steeds zal aanwezig zijn tijdens cruciale bouwfazen.
ENKEL DIE OFFERTES VAN DE DIENSTVERLENER, DIE NIET WORDEN UITGESLOTEN EN DIE AAN DE TECHNISCHE, FINANCIELE EN ECONOMISCHE MINIMUMEISEN VOLDOEN, KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERZOEK EN GEBEURLIJKE TOEWIJZING.
Au minimum
1° kwalificaties:
a) Studiekwalificaties
Minimumvereisten: Bachelor in toegepaste architectuur of bachelor bouw of master architect of ingenieur-architect of bouwkundig ingenieur of interieurarchitect of andere specifieke opleiding renovatietechnieken en monumentenzorg.
b) beroepskwalificaties
Minimumvereisten: 5 jaar relevante ervaring in renovatie en monumentenzorg.
2° de lijst van de restauratiewerken:
Minimumvereisten: Twee (2) gelijkaardige referenties opgeleverd in de periode 2010-2015.
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 5
truck tower-crane sharing