Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Sporthal de Steenberg: dakrenovatie en vernieuwing gevelbeplating - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
09-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Tervuren | 3080 Tervuren, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Nick Janssens
Codes sujets (CPV)
45261210 - Travaux de couverture
Contenu bref
Sporthal de Steenberg: dakrenovatie en vernieuwing gevelbeplating
Description
Description
Sporthal de Steenberg: dakrenovatie en vernieuwing gevelbeplating
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 65
Qualité: Technische waarde - kwaliteit - Technische waarde - kwaliteit
Qualité: Uitvoeringsplanning - Uitvoeringsplanning
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij over:
- voldoende financiële capaciteit beschikt om dergelijke opdrachten uit te voeren
- voldoende verzekerd is tegen beroepsrisico's
Op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever dient de inschrijver deze verklaringen te staven.
Au minimum
1. n.v.t.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij over:
- over voldoende vakkundigheid, kennis en ervaring beschikt voor deze opdracht
- over voldoende werkkrachten en technische hulpmiddelen beschikt voor deze opdracht
Op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever dient de inschrijver deze verklaringen te staven.
2. Een lijst van minimaal drie leveringen/werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, gelijkaardig aan deze opdracht met gelijkwaardige producten, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste leveringen/werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de leveringen/werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. De attesten dateren van maximaal 12 kalendermaanden voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze procedure. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om deze referenties na te trekken en aldus te aanvaarden of te weren als referentie.
Au minimum
1. n.v.t.
2. n.v.t.
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 3
D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk), Klasse 3
truck tower-crane sharing