Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatif

Aanleg opstelstroken A12 te Aartselaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246811
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351345

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351345

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg opstelstroken A12 te Aartselaar

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A12-101_1M3D8E-19-55-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233142 - Herstellen van wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleggen van extra opstelstroken in beide rijrichtingen op de A12 ter hoogte van de verkeerslichten. In de rijrichting Antwerpen wordt deze opstelstrook voorzien in de middenberm. Zowel voor als na de lichten wordt een extra opstelstrook van ca 150m aangelegd ten behoeve van de doorstroming. In de rijrichting Brussel wordt deze opstelstrook voorzien in de zijberm (tussen A12 en N177) Zowel voor als na de lichten wordt een extra opstelstrook van ca 150m aangelegd ten behoeve van de doorstroming. Voorbij de verkeerslichten wordt de bestaande afrit hiervoor aangepast.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529430

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Rectificatiebericht nr 1 dd 16/09/2019: - Het TWB werd als apart document opgeladen (X10-A12-101_TWB1) - Alle plannen en bijhorende informatie bij het TWB1 werd apart opgeladen. Rectificatiebericht 2 d.d. 24/09/2019 : Er werd een nieuwe samenvattende opmeting toegevoegd, gelieve deze te gebruiken bij inschrijving.
Te lezen:
De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel. Rectificatiebericht nr 1 dd 16/09/2019: - Het TWB werd als apart document opgeladen (X10-A12-101_TWB1) - Alle plannen en bijhorende informatie bij het TWB1 werd apart opgeladen. Rectificatiebericht 2 d.d. 24/09/2019 : Er werd een nieuwe samenvattende opmeting toegevoegd, gelieve deze te gebruiken bij inschrijving. Rectificatiebericht nr 3 d.d. 26/09/2019 : Het TWB 3 werd als apart document bijgevoegd. Het technisch verslag werd toegevoegd en een nieuwe meetstaat, gelieve deze te gebruiken.

Overige nadere inlichtingen

-