Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Avis d’attribution de marché

AFBRAAK VAN EEN WONING EN NIEUWBOUW VAN CENTRALE DIENSTGEBOUWEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Nationaal identificatienummer
0535.589.656_548622
Postadres
Kerkstraat 42
Plaats
Kessel-Lo
Postcode
3010
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jente Van Damme
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.pleegzorgvlaanderen.be/vlaams-brabant-en-brussel

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353564

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   VZW

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AFBRAAK VAN EEN WONING EN NIEUWBOUW VAN CENTRALE DIENSTGEBOUWEN

Referentienummer:   PVBB-1901-F03_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een nieuwbouw met kantoren en bijhorende personeels-en bezoekruimtes en ondergrondse parking voor 36 wagens, en de bouw van een nieuwbouw paviljoen met kantoren en bijhorende personeels-en bezoekruimtes.
De CPV – classificatie is: 45210000-2
De opdracht omvat:
- De bouw van een ondergrondse parkeergarage met 3 niveau’s;
- De bouw van een kantoorgebouw (hoofdgebouw) met 3 niveau’s;
- De bouw van een polyvalent gebouw (paviljoen) met 2 niveau’s;
- De bouw van een atelier met casco afwerking;
- Tuinwerken;
- Infrastructuurwerken inclusief stormbekken;
- De bouw van de technische uitrustingen van bovenvermelde bouwwerken;
- De bouw van een liftinstallatie;
- Het onderhoud van de technische uitrusting gedurende de waarborgperiode (zoals beschreven in het technische bestek van de technische installaties).
De opdracht wordt verder gedetailleerd beschreven in de technische bestekken.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   5.186.011,89

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brusselsesteenweg 9, 3000 Leuven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

bouw van een nieuwbouw met kantoren en bijhorende personeels-en bezoekruimtes en ondergrondse parking voor 36 wagens, en de bouw van een nieuwbouw paviljoen met kantoren en bijhorende personeels-en bezoekruimtes.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Een plaatsbezoek is verplicht. Een ondertekend attest van dit plaatsbezoek moet worden toegevoegd aan de offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

16-09-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Bouwbedrijf Vandersmissen NV
Nationaal identificatienummer
0422303257
Postadres
-
Plaats
Herk-de-stad
NUTS-code
BE221
Postcode
3540
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   5.204.823,23 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   5.186.011,89 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
drie getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever / bouwheer welke minimaal vermelden:
a) de oppervlakte van het bouwwerk;
b) De plaats van de uitvoering der werken en de contactgegevens van de opdrachtgever;
c) Tijdstip van de uitvoering, en de datum van de voorlopige oplevering;
d) Of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van
de kunst (+ handtekening van de opdrachtgever)
e) Naam, adres en rol van de uitvoerder/opdrachtnemer
Indien de het attest/getuigschrift in het bezit van de inschrijver informatie omtrent (a) of (c) niet vermeld, mag deze verduidelijkt worden door toevoeging van een referentiefiche als annexe van het attest/getuigschrift.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van koophandel
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-