EMMAUS VZW
Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - NIEUWBOUW KDV DE ZONNEBLOEM FASE 2 MECHELEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer
BE 411.515.075
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tom Keersse
Telefoon
+32 15304077
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15446710

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Technische dienst UPC Duffel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 22c
Plaats
Duffel
Postcode
2570
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tom Keersse
Telefoon
+32 15304077
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.upcduffel.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/755/TF/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Gezondheid en welzijnszorg

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - NIEUWBOUW KDV DE ZONNEBLOEM FASE 2 MECHELEN

Referentienummer:   KDV.NB DE ZONNEBLOEM FASE 2.2020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   KDV ZONNEBLOEM, Liersesteenweg 435A te 2800 Mechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zoals voorzien werd bij de oprichting van het kinderdagverblijf de Zonnebloem aan de Liersesteenweg 435A op de site Roosendaelveld te 2800 Mechelen, wordt nu een tweede fase aan het bestaande gebouw toegevoegd.
Ondanks dat de technieken van beide fases van elkaar gescheiden blijven, zal voor de gebruiker het gebouw één geheel gaan vormen en zo 72 extra opvangplaatsen voorzien in zes kleine twee-aan-twee gekoppelde leefgroepen en één grote leefgroep extra. Het totale gebouw zal zo onderdak bieden voor maximum 126 opvangplaatsen.
Dit volledig gelijkvloers gebouw zal opgetrokken uit voornamelijk houtskeletbouw en technisch gekoppeld worden op het warmtenet van het naastliggende AZ Sint-Maarten.
Zonnebloem 2 wordt gebouwd in opdracht van de vzw Emmaüs met maatschappelijke zetel in 2800 Mechelen, Edgard Tinellaan 1C. Deze vzw beheert een 25-tal gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, waaronder een aantal kinderopvangvoorzieningen.
Voor de vzw Emmaüs is een bouwwerk ook de verwezenlijking van een maatschappelijk project dat op een voorbeeldige manier moet afgehandeld worden.
Het bouwproject reflecteert dus de visie van de vzw als initiatiefnemer bij het verwezenlijken van de best bouwbare leefomgeving.
Tijdens de werken dient het bestaande gebouw steeds toegankelijk en in gebruik te zijn zodat de opvang gegarandeerd kan blijven.
Het werk wordt niet in percelen aanbesteed.
Alle onderstaande percelen worden uitgevoerd in onderaanneming en onder verantwoordelijkheid van de algemene aannemer:
Ruwbouw,
Sanitair, elektriciteit, HVAC,
Binnenafwerking en vast meubilair
Omgevingsaanleg.
Onderaannemer technieken die door de hoofdaannemer geselecteerd wordt voor de uitvoering van een deel van de opdracht moet minimaal voldoen aan onderstaande erkenning die overeenstemt met deze werken:
• Sanitair – D16 klasse 1
• HVAC – D17 of D18 klasse 2
• Elektro – P1 klasse 2
Bij inschrijving na selectie kan een onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers inschrijven, er mag geen exclusiviteit bestaan.
Het beoogde investeringsbedrag voor de realisatie van de opdracht, zoals omvat in het bouwdossier (ruwbouw, technieken, voltooiing, vast meubilair, omgevingsaanleg), bedraagt EUR 1.800.000,00 (exclusief los meubilair en 21 % BTW).
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om tijdens de plaatsingsprocedure het investeringsbedrag nog aan te passen.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   200

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   4

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   De selectie van de kandidaten zal gebeuren aan de hand van de selectiecriteria (financieel - economische draagkracht, inzet eigen mensen en technische bekwaamheid) die in de oproep tot kandidaatstelling zijn opgenomen. Alleen de kandidaten (minimumaantal 3, maximumaantal 4) met de beste scores op de selectiecriteria zullen het bestek ontvangen en zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria, .waarvan het model is opgenomen als bijlage en elektronisch in te dienen.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

2. Minimum toevoegen van gevraagde gegevens.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria, waarvan het model is opgenomen als bijlage en elektronisch in te dienen.
2. De kandidaat voegt de certificaten toe (zoals bijvoorbeeld ISO 9001 certificaat), op het gebied van kwaliteitsbewaking die behaald zijn.
3. De inschrijver voegt een lijst toe met referenties van minimum vier en maximum zes gedocumenteerde en relevante recente ervaring in houtskeletbouw: voorleggen van relevante ervaring in gelijkaardige bouwprojecten met minimaal 3 referenties in houtskeletbouw waarvan minimaal 1 met een totale bouwkost hoger dan 1.500.000,00 EUR
4. De inschrijver voegt een lijst toe met referenties van minimum drie gedocumenteerde en relevante samenwerkingen met onderaannemer technieken met ervaring in duurzame technieken zoals warmtepomp en bij voorkeur ervaring koppeling met warmtenet en/of WKK.
5. De kandidaat geeft minimaal een antwoord op onderstaande vragen:
- Jaarlijkse omzet
- aantal vaste medewerkers in dienst per functieprofiel

Eventuele minimumeisen:

1. bewijs erkenning D (bouwwerken), Klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
Onderaannemer technieken die door de hoofdaannemer geselecteerd wordt voor de uitvoering van een deel van de opdracht moet minimaal voldoen aan onderstaande erkenning die overeenstemt met deze werken:
• Sanitair – D16 klasse 1
• Hvac – D17 of D18 klasse 2
• Elektro – P1 klasse 2
Bij inschrijving na selectie kan een onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers inschrijven, er mag geen exclusiviteit bestaan.
Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast, voor de taak van project- en werfleider
D (Bouwwerken), Klasse 6

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   15-05-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 22-05-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.
Opmerkingen over de gunningscriteria: Gunningscriteria worden bezorgd aan de geselecteerde kandidaten in fase 2.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-04-2020