Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Rectificatif

Brussel - Federale Politie - Blok D : Renovatiewerken : Kantoren en inrichting van kleedkamers.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26962
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de heer Didier Vanderheyden, Architect Externe Consultant
Telefoon
+32 491367533
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369720

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Brussel - Federale Politie - Blok D : Renovatiewerken : Kantoren en inrichting van kleedkamers.

Referentienummer: BRU-2020-221949-182A-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel - Federale Politie - Blok D : Renovatiewerken : Kantoren en inrichting van kleedkamers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508321

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden. De plaatsbezoeken worden vervangen door een verplichte informatiesessie. Deze informatiesessies vinden plaats op de volgende data : - Dinsdag 28 april 2020 van 11U00 tot 12U00 - Dinsdag 28 april 2020 van 13U00 tot 14U00 - Donderdag 30 april 2020 van 11U00 tot 12U00 - Donderdag 30 april 2020 van 13U00 tot 14U00
Te lezen:
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden. De plaatsbezoeken worden vervangen door een verplichte informatiesessie. Deze informatiesessies vinden plaats op de volgende data : - Dinsdag 28 april 2020 van 11U00 tot 12U00 - Dinsdag 28 april 2020 van 13U00 tot 14U00 - Donderdag 30 april 2020 van 11U00 tot 12U00 - Donderdag 30 april 2020 van 13U00 tot 14U00 Punt 3.1 op pagina 5 van de bovengenoemde bijzonder bestek wordt voltooid met de volgende tekst : Op de volgende data werden twee online informatiesessies toegevoegd: - Dinsdag 5 mei 2020 van 11U00 tot 12U00, in het Franse taal via TEAMS. - Dinsdag 5 mei 2020 van 13U00 tot 14U00, in het Nederlandse taal via TEAMS Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op de volgende adressen: - [email protected] - [email protected] De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor een online-informatiebijeenkomst wordt twee uur vóór, waarbij de datum en tijd die aan elke deelnemer is toegewezen, uiterlijk een uur voor het begin van de sessie. Alle andere voorwaarden van de vorige wijzigingskennisgeving blijven van kracht.

Overige nadere inlichtingen

Twee online informatiesessies werden toegevoegd. - Dinsdag 5 mei 2020 van 11U00 tot 12U00, in de Franse taal via TEAMS. - Dinsdag 5 mei 2020 van 13U00 tot 14U00, in de Nederlandse taal via TEAMS