Stadsbestuur Geel
Rectificatif

Geel vink - inrichting van een kantoorruimte - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Werft 20
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sam Lievens
Telefoon
+32 14566311
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14566239

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.geel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Geel vink - inrichting van een kantoorruimte - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-024

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-509445

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
16-04-2020 00:00
Te lezen:
23-04-2020 12:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 23 april 2020, 12.00.