Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Rectificatif

DOM-036-16-000-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Zevenster te De Pinte

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
Telefoon
+32 92425733
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354046

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DOM-036-16-000-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Zevenster te De Pinte

Referentienummer: TMVW-DOM-036-16-000-Z-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Riolerings- en wegeniswerken in de Zevenster te De Pinte

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-530104

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijvoegen van conform verklaring technisch verslag