Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Rectificatif

R/001970 Leopoldsburg - Koningin Louisa-Marialaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lydia Vandezande
Telefoon
+32 11266338
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351977

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R/001970 Leopoldsburg - Koningin Louisa-Marialaan

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001970 LE Louis.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Wegherstellingswerken- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt- Aanleggen van rijbaanverharding in beton- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA en DWA-riolering- Aanleg van bufferbekken- Leveren en plaatsen van straatmeubilair- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiodeAntea Group Pagina 4 van 95- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.- …

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527285

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De gestuurde boringen werden vervangen door leidingen in open sleuf. Daarbuiten werden nog de antwoorden van een aantal vragen van aannemers verwerkt in de aangepaste samenvattende opmeting. Tevens bezorgen we u het technisch verslag en het plan met de bestaande nutsleidingen (= aangevuld) in bijlage.