Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Avis de marché

Remont sanitariatów i szatni, a także zbiorniki do odzyskiwania wody deszczowej w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 175
Miejscowość
Bruxelles
Kod pocztowy
1048
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
+32 2-2818062
E-mail
[email protected]
Faks
+32 2-2800262

Adresy internetowe

Główny adres:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Adres profilu nabywcy:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6241

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Remont sanitariatów i szatni, a także zbiorniki do odzyskiwania wody deszczowej w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Numer referencyjny:   UCA 19/064

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Niniejsze zamówienie dotyczy całkowitego remontu sanitariatów i szatni w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej wraz z ich wyposażeniem technicznym oraz instalacji zbiorników na wodę deszczową.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

-

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45232460 - Roboty sanitarne
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45232454 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Bruksela.

II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólne i wykończeniowe, dostawa i instalacja urządzeń i akcesoriów (w tym instalacja zbiorników do odzyskiwania wody deszczowej) oraz technologii specjalnych (elektryczność, instalacje HVAC i urządzenia sanitarne), związane z całkowitym remontem sanitariatów i szatni w budynku Justus Lipsius Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.6) Szacunkowa wartość

-

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   tak

Opis wznowień:   Umowa na okres do siedmiu lat. Umowa ramowa zostanie podpisana na wstępny okres 5 lat, po którym nastąpi możliwość dwukrotnego przedłużenia umowy, każdorazowo na okres jednego roku.

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   tak

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

-

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Umowa ramowa z jednym wykonawcą:   tak

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   22-05-2020

Czas lokalny:   16:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Data: 05-06-2020

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   6

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:  

Czas lokalny:   -

Miejsce:   -

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Faks
+352 43032100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   Odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Rada Unii Europejskiej, secrétariat général, ORG.4 — Unité de coordination des acquisitions (UCA)
Adres pocztowy
Rue de la Loi 175
Miejscowość
Bruxelles
Kod pocztowy
1048
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
+32 22818062
E-mail
[email protected]
Faks
+32 22800262
Adres internetowy
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

20-04-2020