UZ Leuven
Rectificatif

Vernieuwen van buitenschrijnwerk op campus Sint-Rafaël

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
UZ Leuven
Nationaal identificatienummer
0419.052.173_22222
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michel Van Sever / Annelies Michiels
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371165

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwen van buitenschrijnwerk op campus Sint-Rafaël

Referentienummer: UZ Leuven-P6589-TE011877-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor werken met betrekking tot het afbreken en afvoeren van bestaand houten schrijnwerk en de installatie van nieuw schrijnwerk, afwerking van de dakramen en installatie van sunscreens op onze campus Sint-Rafaël.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510531

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Cf. aangepaste meetstaat en meer bepaald 2 bijkomende tabbladen als bijlage.