Sint-Jans-Molenbeek
Rectificatif

Opdracht voor werken betreffende de aanleg van een fiets-wandelpad in de Alfons Vandenpeereboomstraat te Sint-Jans-Molenbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Jans-Molenbeek
Nationaal identificatienummer
0207.366.501_24418
Postadres
Graaf van Vlaanderenstraat, 20
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24123892
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.molenbeek.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348858

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor werken betreffende de aanleg van een fiets-wandelpad in de Alfons Vandenpeereboomstraat te Sint-Jans-Molenbeek

Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-19.023-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze opdracht voor werken is de aanleg van een fiets-wandelpad in de Alphonse Vandenpeereboomstraat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528363

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: 4, Categorie: C5
Te lezen:
Klasse : 4, Categorie : C

Overige nadere inlichtingen

wijziging van de categorie : categorie C