Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Rectificatif

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17200
Postadres
Thonetlaan 102, bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stefaan Rosseeuw
Telefoon
+32 37302553
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32312062

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.maritiemetoegang.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351581

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen

Referentienummer: Maritieme Toegang-01022-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529138

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 185-449839

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

'Terechtwijzend bericht 03 dd 27-09-2019' toegevoegd, evenals 4 plannen: '16EF 4353_Wegenis rond deurkamers 1en 2.pdf' 'SLBOS-EL-005.pdf' '16EF 4354_Wegenis rond deurkamer 3.pdf' '16EF 4355_Voegvullingen.pdf'