GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rectificatif

Uitnodiging tot indienen offerte - BERINGEN CAPA BEVERLO - Renovatie van een schoolgebouw - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
GO!
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip De Smet
Telefoon
+32 27909415
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - BERINGEN CAPA BEVERLO - Renovatie van een schoolgebouw - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: GO!-PPP095-4301/0010/GO/40305-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512749

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werden 2 nieuwe documenten aan de opdrachtdocumenten in de 3P cloud toegevoegd; 4301_BIJLAGE A.pdf en 4301_administratieve bepalingen.pdf