Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Rectificatif

Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Aanpassingswerken burelen in gebouw - Ruwbouw en binneninrichtingen – HVAC - Elektriciteit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26962
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dominique Maréchal
Telefoon
+32 25416835
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371694

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Aanpassingswerken burelen in gebouw - Ruwbouw en binneninrichtingen – HVAC - Elektriciteit

Referentienummer: BRU-2020-220096-84A-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel - FOD Binnenlandse Zaken - Aanpassingswerken burelen in gebouw J. de Lalaingstraat 3 - Ruwbouw en binneninrichtingen – HVAC - Elektriciteit

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511443

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-04-2020 11:00
Te lezen:
07-05-2020 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-04-2020 11:00
Te lezen:
07-05-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

-Verlengde ontvangst van de offertes tot ten laatste donderdag 7 mei 2020 vóór 11u00’ --Antwoorden op de vragen die per mail ontvangen werden : Toevoeging van document "JDL3_questions-réponses"