Aquafin NV
Rectificatif

V0043006 - RWZI Edegem, Vervangen puntbeluchter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_153
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn Geunis
Telefoon
+32 34504903
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367259

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

V0043006 - RWZI Edegem, Vervangen puntbeluchter

Referentienummer: AQF-V0043006-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

V0043006 - RWZI Edegem, Vervangen puntbeluchterLeveren en plaatsen van 4 puntbeluchters

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-505348

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-04-2020 11:00
Te lezen:
30-04-2020 10:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
24-04-2020 11:00
Te lezen:
30-04-2020 10:30

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 4 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘V0043006-1 Terechtwijzend bericht 4 detail') De openingszitting wordt uitgesteld naar donderdag 30/04 om 10u30.