Kleine Landeigendom CVBA
Rectificatif

Nieuwbouw van 24 sociale koopappartementen met parkeerkelder

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kleine Landeigendom CVBA
Nationaal identificatienummer
BE 0400 954 844
Postadres
Pliniuswal 1 bus 2
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Erik Carlier
Telefoon
+32 12236868
E-mail
[email protected]
Fax
+32 12235834

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kleinelandeigendom.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouw van 24 sociale koopappartementen met parkeerkelder

Referentienummer: KLE Tongeren-PPP197-14/9003/9780/2013/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529594

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De samenvattende opmeting en inschrijvingslijst '05-SO2017 2019-09-24' vervangt het eerder opgeladen document '05-SO2017'.