Stadsbestuur Geel
Rectificatif

SBS Katersberg - uitbreiding lagere en kleuterschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Werft 20
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sam Lievens
Telefoon
+32 14566311
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14566239

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.geel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

SBS Katersberg - uitbreiding lagere en kleuterschool

Referentienummer: 2019-118

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214210 - Bouwen van basisschool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-505918

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
06-04-2020 00:00
Te lezen:
14-04-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 14 april 2020, 10.00.