Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Rectificatif

E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b -vak N43 - Zandbergstraat) – structureel onderhoud

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Hendrik Vanderdonckt
Telefoon
+32 50248024
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353057

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353057

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b -vak N43 - Zandbergstraat) – structureel onderhoud

Referentienummer: AWV W-Vl-19/01_X30/A14/89_KR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233251 - Vernieuwen van wegdek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 1. Vernieuwen toplaag en plaatselijk onderlaag (oa rechter rijvak) op de E17 richting Gent tussen kmpt. 5,4 en 10,7.Vernieuwen metalen geleideconstructies rechts.(Beton)herstellingen aan bovenbruggenHerstellingen aan brug Sint-Annestraat.Perceel 2. R8 (N395a en N395b) tussen N43, Zandbergstraat en Hippodroomstraat: toplaag en onderlaag vernieuwen – binnenring en buitenring.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528797

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum 1: Gelieve vorige ingediende offertes terug uit te trekken en opnieuw in te dienen en uitsluitend de juiste documenten volgens erratum 1 te gebruiken