Directie Vervoerinfrastructuur
Avis de marché

5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
0308.357.852_16607
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774688
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356629

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356629

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Beliris-5.11.1.1.-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

Referentienummer:   Beliris-5.11.1.1.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt de restauratie of reconstructie van de gebouwen van het park van Vorst, te Vorst.
Deze gebouwen zijn : de « Chalet », de « Luifels » en het « Gebouw van de tuinmannen ».
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen: 2

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

PERCEEL 1 - RESTAURATIE VAN GEBOUWEN (Chalet en Luifels)

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vorst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht beoogt de restauratie van de volgende gebouwen van het park van Vorst:
1° CHALET
De "chalet" wordt deels bewoond door een conciërge en deels verhuurd aan verenigingen. Deze functies worden gehandhaafd.
Het project bestaat in de restauratie van de chalet en de herstelling van de oorspronkelijke openingen en het oorspronkelijke volume op de benedenverdieping. De huidige conciërgewoning blijft behouden, maar de toegang wordt verplaatst, om de centrale ruimte vrij te maken en een afzonderlijke ingang te voorzien voor de huurder.
De bakstenen gevels worden gerestaureerd. Het omliggende terras in blauwe steen wordt gerestaureerd en blijft behouden. De nieuwe inrichting van de Achthoek wordt eraan toegevoegd.
De bakstenen gevels worden gerestaureerd. Het omliggende terras in blauwe steen wordt gerestaureerd en blijft behouden. De nieuwe inrichting van de Achthoek wordt eraan toegevoegd.
De dakbedekking wordt vernieuwd, met kleine natuurlijke leien.
De nieuwe toegang tot het appartement op de verdieping komt aan de noordwestelijke gevel, waar al een deur bestond. Hij zal aansluiten op de bestaande keldertrap. De trap komt uit op de verdieping in een aangebouwd dakvolume en verleent toegang tot de donkere hoek van de studio. De ruimte wordt zo min mogelijk onderverdeeld, door een mobiele scheidingswand vóór het bed en door een lichte scheidingswand rond badkamer en wc. De waterpunten worden achteraan verzameld, loodrecht op die van de benedenverdieping. De vloer wordt verhoogd om er thermische en geluidsisolatie te plaatsen en de zichtbaarheid door de vensters te verbeteren. Aan de zuidelijke gevel wordt een deel van het door de dakhelling verborgen platte dak gedemonteerd om te zorgen voor een terras en een controlelocatie. De dorpel van het axiale venster wordt verlaagd om als toegang te kunnen dienen. Het venster zal ook dienen als nooduitgang.
2° DE LUIFELS
Het project bestaat in de restauratie van drie luifels die in het park aanwezig zijn.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   350

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het bijzonder bestek voorziet een verplicht plaatsbezoek dat, op straffe van onregelmatigheid van de offerte, moet verplicht voorafgaan aan de indiening van de offerte. De bezoeken vinden uitsluitend op afspraak plaats. Voor meer informatie zie punt 1.1.2. op pagina's 21 en 22 en volgende van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

PERCEEL 2 - NIEUW GEBOUW (Gebouw van de tuinmannen)

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vorst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht beoogt de reconstructie van het Gebouw van de tuinmannen van het park van Vorst.
Het project voor het nieuwe gebouw van de tuinmannen in het park van Vorst bestaat in de sloop van het bestaande gebouw en de verwezenlijking van een nieuwe compacte, discrete, lichte en op het park geopende constructie met al het noodzakelijke comfort voor de tuinmannen.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   340

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het bijzonder bestek voorziet een verplicht plaatsbezoek dat, op straffe van onregelmatigheid van de offerte, moet verplicht voorafgaan aan de indiening van de offerte. De bezoeken vinden uitsluitend op afspraak plaats. Voor meer informatie zie punt 1.1.2. op pagina's 21 et 22 en volgende van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie punt 2.2.2. Selectie van de inschrijvers (artikelen 61-63 en 73 van het KB Plaatsing) op pagina's 24 à 26 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, dient de inschrijver erkend te zijn voor de uitvoering van werken uit:
Voor Perceel 1 – RESTAURATIE VAN GEBOUWEN (Chalet en Luifels)
Categorie D24
Klasse 4
Voor Perceel 2 – NIEUWE GEBOUW ( Gebouw van de tuinmannen)
Categorie D
Klasse 4
In geval van gunning van twee percelen
Categorie D24
Klasse 5
De erkenning waarvan de inschrijver houder moet zijn, wordt bepaald ten opzichte van alle percelen die hem zijn toegewezen. De inschrijver is verplicht het bewijs te leveren dat hij de voorwaarden vervult voor het verkrijgen van de erkenning van aannemers voor werken in de categorie D24 of D en van de klasse die overeenstemt met het totaalbedrag van het of de goed te keuren ingeschreven perce(e)l(en) (klassen 4 of 5 geraamd door de aanbesteder).
Zo niet zal de aanbesteder de voorkeurvolgorde van de percelen toepassen die door de inschrijver vermeld wordt in zijn offerteformulier. Bij gebrek hieraan zal de aanbesteder het art. 87, §1, al. 6 van AR plaatsing toepassen.
De inschrijver vermeldt:
1. of hij beschikt over de vereiste erkenning,
2. of hij in het bezit is van een certificaat of
3. ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie.
In dat geval kan de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen,
4. of hij artikel 3, §1, 2° van de wet van 20.03.1991 inroept.

Eventuele minimumeisen:

zie hierboven

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-06-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   10

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-06-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Er is geen openbare zitting voor de opening van de offertes. Na de opening van de offertes zal het PV gratis online beschikbaar zijn op de volgende website: https://eten.publicprocurement.be

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. Het volledig bijzonder bestek moet online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van deze bekendmaking. Het downloaden is gratis.
2. De samenvattende opmeting dient online te worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van deze bekendmaking. Het downloaden is gratis.
3. De offertes moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. + Art. 84 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 1.2.2. op pagina's 22 et 23 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.
4. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 4.3. op pagina's 11 et 12 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.
5. Het bijzonder bestek voorziet een verplicht plaatsbezoek dat, op straffe van onregelmatigheid van de offerte, moet verplicht voorafgaan aan de indiening van de offerte. De bezoeken vinden uitsluitend op afspraak plaats. Voor meer informatie zie punt 1.1.2. op pagina's 21 en 22 en volgende van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.
6. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake sociale clausules. Voor meer informatie, zie bijlage Sociale Clausules van het bijzonder bestek.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Indiening van een beroep tot nietigverklaring, eventueel voorafgegaan of vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-04-2020