Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Rectificatif

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17470
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Evi Meeus
Telefoon
+32 25537958
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353747

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

Referentienummer: PCO-INV-TA/CON-2019-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529695

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Rechtzettingsbericht 1: de samenvattende opmetingsstaten ontbraken