Scholengroep impact
Rectificatif

“VERNIEUWEN HELLEND DAK EINSTEIN”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep impact
Nationaal identificatienummer
0267.384.458_23758
Postadres
Rijselstraat 3b
Plaats
Sint-Michiels Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bob De Blauwe
Telefoon
+32 50800075
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://scholengroepimpact.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371808

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

“VERNIEUWEN HELLEND DAK EINSTEIN”

Referentienummer: SGR25-dak-einstein-2020-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

“VERNIEUWEN HELLEND DAK EINSTEIN”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511354

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Categorieën werden in het 3P-bestekdocument beperkt tot D1, via dit erratum worden ze uitgebreid tot D1 D8 D12 D22