Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Rectificatif

Herinrichten van de auditoria te campus Meistraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0535.880.359_25104
Postadres
Lange Nieuwstraat 101
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32203505
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://ap.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371034

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichten van de auditoria te campus Meistraat

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2020-011-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichten van de auditoria te campus Meistraat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510340

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Publicatie detailmeetstaten na vraag in het forum