Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Avis de marché – secteurs spéciaux

Vernieuwing technische installaties qua comfort en energie-efficiëntie.

De huidige opdracht betreft de revamping van de technische installaties van het Atriumgebouw van de MIVB. Het gaat om een renovatie van in gebruik zijnde omgeving met het oog op het garanderen van het comfort van de gebruikers alsook een betere energie-efficiëntie ; inclusief voorstudie. Dit bevat verplicht ook het technisch beheer (“conduite”) van de installaties, zodat de aangekondigde energie-effectivieteit en het comfort worden gerealiseerd. Schatting van de opdracht : tussen 1.000.000 en 3.000.000€.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-09-2019
Publicatiedatum
24-09-2019
Deadline
05-11-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ronny COUSAERT
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.