Stad Antwerpen
Rectificatif

Wegeniswerken Kroonstraat tussen Zonstraat en Turnhoutsebaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Osman Kolčaković
Telefoon
+32 33384209
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369610

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegeniswerken Kroonstraat tussen Zonstraat en Turnhoutsebaan

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01154-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Wegeniswerken Kroonstraat tussen Zonstraat en Turnhoutsebaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508137

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelet op de coronamaatregelen, wenst de aanbestedende overheid een extra clausule toe te voegen aan de contractuele bepalingen van het administratief bestek, zie ook document '01154_Coronamaatregelen als onvoorzienbare omstandigheden_toevoeging aan adm. bestek'.