Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

99.251/2 - Collector Neerpedebeek fase 3 - Pompstation Bossuitstraat - Sint-Martens-Lennik

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Jan De Bruyn
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372660

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

99.251/2 - Collector Neerpedebeek fase 3 - Pompstation Bossuitstraat - Sint-Martens-Lennik

Referentienummer: AQFINFRA-99251lot2-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation.Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke procedure.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512412

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - De plannen werden vervangen. - Verduidelijking ivm Corona-maatregelen.