De Broeders van Scheppers Sint-Eligiusinstituut vzw
Rectificatif

Capaciteitswerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Broeders van Scheppers Sint-Eligiusinstituut vzw
Nationaal identificatienummer
0413.209.805_619226
Postadres
Van Helmontstraat, 29
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2060
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Dekelver
Telefoon
+32 479911922
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371301

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371301

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Capaciteitswerken

Referentienummer: VLS Sint-Eligius-CAP-P1-2020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Plaatsen van superisolerende ramen en deuren + crepi

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510799

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum bij lastenboek en meetstaat