De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatif

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien. Uitvoeringsfase. Stabilisatie kaaimuur Sint-Andries en Zuid. Sint-Michielskaai. Caisson 52 t.e.m. 8.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Segher
Telefoon
+32 32249339
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32246725

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351354

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien. Uitvoeringsfase. Stabilisatie kaaimuur Sint-Andries en Zuid. Sint-Michielskaai. Caisson 52 t.e.m. 8.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0008-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45243600 - Bouwen van kademuren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten in hoofdzaak:- Het aanbrengen van bodembescherming voor de bestaande kaaimuur;- Het plaatsen van een diepwand achter de bestaande kaaimuur;- Het uitbreken van de bestaande bevloering (incl. oude treinsporen, kasseien) waarbij deze behouden dienen te worden ter recuperatie bij de afwerking.- Het ontgraven achter de bestaande kaaimuur, ter ontlasting van de historische kaaimuur;- Het uitvoeren en onder voorspanning plaatsen van ankers ter verankering van de diepwand;- Gedeeltelijke afbraak van de bestaande kaaimuur tot op een bepaalde hoogte.- Heropbouw van de kesp + parement, bovenop de historische kaaimuur.- Het verder uitgraven achter de bestaande kaaimuur tot op de definitieve ontgravingsdiepte;- Het aanbrengen van de bodembescherming in de ontlastingsruimte;- Bouw van een dakplaat boven de ontlastingsruimte;- Het voorzien van de uitwaterings- en ontluchtingsopeningen doorheen de bestaande kaaimuur;- Het terugplaatsen van de kasseiverharding;- plaatsen ladders...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-526588

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 171-416684

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een terechtwijzend bericht 1 toegevoegd. Alle informatie daaromtrent is terug te vinden onder het zip-bestand "TWB 1".