Studiebureau Talboom part of Sweco
Rectificatif

Herontwikkeling verouderd bedrijventerrein Ravenshout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Studiebureau Talboom part of Sweco
Nationaal identificatienummer
0441.476.692_524137
Postadres
A. Meersmansdreef 1
Plaats
Puurs
Postcode
2870
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sven Smekens
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.swecobelgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365135

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herontwikkeling verouderd bedrijventerrein Ravenshout

Referentienummer: Talboom Group-T113482-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral:- Opbraak van bestaande wegenis en rioleringen- De aanleg van een riolering- Aanleg van nieuwe wegenis en fietspadinfrastructuur- Aanleg van groen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-502780

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-01-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
In plaats van:
Studiebureau Talboom
Te lezen:
Studiebureau Talboom part of Sweco

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
[email protected]
Te lezen:
[email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Hoofdadres
In plaats van:
www.talboom.be
Te lezen:
www.swecobelgium.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaats
In plaats van:
in de burelen van studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs
Te lezen:
in de burelen van Talboom part of Sweco, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs

Overige nadere inlichtingen

Allerhande wijzigingen: zie nota terechtwijzend bericht 3 bij de documenten