De Kerselaar
Rectificatif

DE KERSELAAR 2020 De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Kerselaar
Nationaal identificatienummer
0422.076.494_568576
Postadres
Drogenberg 90
Plaats
Overijse
Postcode
3090
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hans Van Hassel
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dekerselaarvzw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371267

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DE KERSELAAR 2020 De bouw van een residentieel gebouw, dagactiviteitencentrum, polyvalente ruimte en logistieke ruimten.

Referentienummer: DK-A18058-Perceel 1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

PERCEEL 1: RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT /BINNENWANDEN / BINNENDEUREN / PLEISTERWERK ENBUITENVERHARDINGEN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510800

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-158475

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Documenten bijgevoegd.